Prov

Provverksamheten är en väldigt viktig del av Kopovklubbens arbete. Den är en förutsättning för att lyckas i vårt långsiktiga arbete med att få fram ändamålsenliga hundar för vildsvinsjakt. Provverksamheten är ett viktigt verktyg i klubbens avelsarbete och syftar till att utvärdera tidigare avelsstrategier och till att identifiera lämpliga avelshundar.

Klubben uppmanar alla sina medlemmar att starta på prov för att bidra till utvecklingen av vår fantastiska ras. För att stimulera detta har klubben infört ett årligt pris, Årets Bästa Kopov som tilldelas den hund och förare som under det gångna året fått flest provmeriter. Mer om priset kan du läsa här.

Klubben har en chipläsare som går att låna för användning vid prov. Hör av dig till styrelsen om du vill låna den.

På dessa sidor kan du läsa mer om de olika proven, jaktprov, anlagsprov, viltspårsprov, utställning, mentaltest (BPH) och rådjursrenhetsprov.