Prov

Provverksamheten är en väldigt viktig del av Kopovklubbens arbete. Den är en förutsättning för att lyckas i vårt långsiktiga arbete med att få fram ändamålsenliga hundar för vildsvinsjakt. Provverksamheten är ett viktigt verktyg i klubbens avelsarbete och syftar till att utvärdera tidigare avelsstrategier och till att identifiera lämpliga avelshundar.

Klubben uppmanar alla sina medlemmar att starta på prov för att bidra till utvecklingen av vår fantastiska ras. För att stimulera detta har klubben infört ett årligt pris, Årets Bästa Kopov som tilldelas den hund och förare som under det gångna året fått flest provmeriter. Mer om priset kan du läsa här.

Klubben har en chipläsare som går att låna för användning vid prov. Hör av dig till styrelsen om du vill låna den.

Här nedan finner du en kort sammanfattning av de olika proven, vad de är och hur man går till väga för att genomföra dom.

Jaktprov

Jaktprov för bedrivs av Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV). För mer information om provets upplägg och genomförande, se SSDVs hemsida.

Diplomtest

Anlagstest i vildsvinshägn, eller Diplomtest som det också kallas, är ett prov för att utvärdera hundens anlag som vildsvinshund och genomförs i speciella provhägn på ett flertal platser runt om i landet. Ansvariga för provet är SKK. För mer information om provet, se SKKs hemsida.

Kopovklubbens hägntest & spårskallprov

Kopovklubben har ett eget inofficiellt prov framtaget för att hjälpa vårt avelsarbete. Vårt hägntest är väldigt likt Diplomtestet men med några undantag. I vårt test finns inte något krav på att hunden skall vara kopplad inom en viss tid.
Hunden skall finna vildsvinen inom 20 minuter och därefter jobba med dom i minst 15 minuter, varav minst 5 minuter måste vara sammanhängande tid. Hunden bedöms i tre kategorier, Sök och Upptag, Mod och Jaktlust samt Samarbete. I dessa moment bedöms hundens prestation som Mindre bra, Bra eller Mycket bra.
Spårskallprovet syftar till att bedöma hundens vilja till att skalla i en färsk löpa. Hunden släpps på 1 minut gamla spår av vildsvin som den ej fått se. Sedan bedöms hundens uppförande på löpan som Tar ej an spåret, Hunden förföljer löpan men skallar inte förrän vid kontakt med vildsvinen och Hunden skallar direkt i löpan.

För närvarande kan man genomföra klubbens hägnprov och spårskallprov på Mamima Jakt i Östergötland. För att anmäla sig till proven, kontakta styrelsen.

Rådjursrenhetsprov

Rådjursrenhetsprov är till för att säkerställa att våra stövarraser inte jagar rådjur, ett villebråd de inte är lämpade för att jaga. Rådjursrenhetsprov arrangeras av Stövarklubben. Om du behöver hjälp att komma i kontakt med en domare som kan döma RR, ta kontakt med stövarklubben eller provansvarig i styrelsen för SSKK så hjälper vi dig. Ta gärna del av vår strategi för att öka antalet kopovs som startar på RR. Den finner du här!