Hälsoprogram

§ 45 Definition av SKKs centralt organiserade hälsoprogram
Förelåg förslag till definition av hälsoprogram, se även AK1/2008 §17, enligt följande:

Med av SKK centralt organiserade hälsoprogram avses såväl central registrering av veterinära undersökningsresultat som krav på undersökningsresultat för avelsdjur.
Hälsoprogrammen omfattar följande tre nivåer:
Nivå 1:
Central registrering av veterinära undersökningsresultat

Dessa kan omfatta:
Klassificering av fenotyp avseende specifik sjukdom
Kan fastställas (ex HD/ED), alternativt förändras över tid (ex ögonlysningsresultat)
Klassificering av genotyp, DNA-tester, avseende specifik sjukdom (ex prcd-PRA)
Inrapporterade kända fall avseende specifik sjukdom (ex PNP/renal dysplasi)
Nivå 2
Avser avelsdjur

Krav på centralt registrerat resultat (se Nivå 1) avseende specifik sjukdom
Nivå 3
Avser avelsdjur

Krav på centralt registrerat resultat (se Nivå 1) avseende specifik sjukdom
Inskränkningar i avelsanvändningen av djur med viss fenotyp eller påvisad belastning avseende specifik sjukdom.
Beslöt AK fastställa förslaget till definition av SKKs centralt organiserade hälsoprogram.

§ 97 Slovensky kopov. Hälsoprogram:
Förelåg ansökan från Svenska Slovensky Kopovklubben om att få införa krav på känd höftledsstatus för registrering av valpar. Åtgärden har ett förebyggande syfte.
Beslöt AK bifalla ansökan att gälla fr o m 2008-01-01. För att undersökningsresultatet ska bli officiellt krävs att hunden är minst tolv månader vid röntgentillfället. Betonade AK vikten av att klubben gör en kraftfull informationsinsats innan bestämmelsen träder i kraft. I hälsoprogrammets krav ingår att känd status ska föreligga före parning. Om detta inte är fallet ”kommer ärendet att överlämnas för bedömning till SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, SKK/UKK. Kommittén avgör om ärendet också ska överlämnas till Disciplinnämndens prövning”. (Avelshäftet).